Новини

Информационна конференция

На четвърти септември се проведе информационна конференция. На нея присъстваха 52 представители на местната общност от двете общини-Дългопол и Смядово

На участниците се представиха 2 презентации – условията, на които трябва да отговарят МИГ за да получат финансиране, отчетоха се резултатите от планираните дейности по проекта, акценти от анализа. Участниците изказаха положителни мнения за подхода ВОМР, за това, че се дава възможност за предложения и на място да могат да се получават консултации и помощ. Зададоха се много въпроси за финансиране на читалища, програми за квалификация на безработни, инвалиди, финансиране на детски градини и учебни заведения, инфраструктура за пречистване на отпадни води, подмяна на водопроводи, подпомагане на стопаните, отглеждащи селскостопански животни, обособяване на туристически маршрути, подпомагане на занаятчии, ремонти на читалищни сгради, изграждане на паркове, детски площадки, закупуване на реквизити за читалищни групи, подпомагане на самодейни състави, обособяване на алеи за отдих, био земеделие, финансиране на образователни институции, възможности за прилагане на мерки за енергийна ефективност за публични институции и фирми е др.