Новини

Информационни събития за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за СВОМР

В периода май и юни в резултат на изпълнение на проект на МИГ „Дългопол-Смядово“ в общините Дългопол и Смядово се проведоха 4 информационни събития за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за СВОМР - две в община Дългопол и две в община Смядово с представители на мастните общности.

Участниците бяха запознати с идеята на подхода ВОМР /Водено от общностите местно развитие/, целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнение на проекта „Помощ за подготвителните дейности” от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. На всички участници бяха раздадени информационни брошури.