Новини

Обществено обсъждане на изготвената Стратегията за ВОМР на МИГ Дългопол-Смядово

На 18.09.2023 г. и 20.09.2023 в: Община Дългопол и община Смядово се проведе обществено обсъждане на изготвената Стратегията за ВОМР на МИГ Дългопол-Смядово.

Събитието се проведе с 66 участника.

Представена бе изготвената Стратегия на МИГ Дългопол- Смядово, финансов план на работния вариант, критерии за оценка на проектите по заложените мерки.

На присъстващите бе представена целта на предоставяне на БФП, като се направи и кратък анализ на залегналите предложения в предоставените въпросници за обратна връзка. Представи се и анализа на силните, слабите страни, заплахите и възможностите; допустимите и недопустими дейности по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., Програма „Развитие на човешките ресурси“, „Образование, „Околна среда“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.- Планираните мерки в работен вариант на СВОМР; Допустими кандидати; Допустими инвестиции; Критериите за оценка и др.

Дискусията беше основно с какви проекти може да се кандидатства, допустимо ли е дадено предложение, кандидат.