Новини

На 22.03.2023 г. бе подписан АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 50-70/22.02.2023 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителните дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. между Сдружение „Местна инициативна група Дългопол - Смядово” и Министерството на земеделието.

На 22.03.2023 г. бе подписан АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 50-70/22.02.2023 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителните дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. между Сдружение „Местна инициативна група Дългопол - Смядовои Министерството на земеделието.

Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 48 895 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е до 6 месеца.

Основната цел от прилагането на подмярка 19.1 на територията на МИГ Дългопол Смядово е да се подпомогне процеса на подготовка на стратегията за местно развитие на МИГ Дългопол - Смядово, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един европейски социален и инвестиционен фонд.

Специфични цели:

 1. Насърчаване включването на местното население на МИГ в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР.
 2. Информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.

Финансовата помощ се изплаща, при условие че са извършени дейностите при точно спазване на одобрения проект с код № BG06RDNP001-19.610-0043 „Помощ за подготвителни дейности за подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ Дългопол - Смядово“, включващ подготвителни дейности за:

 1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР - организиране и провеждане на информационни и работни срещи, информационни конференции;
 2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. Проучвания и анализи на територията;
 4. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията - организиране на работни/информационни срещи, експертна работа и обществено обсъждане.
 5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Индикатори за изпълнение/резултат:

 • Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи
 • 210
 • Брой обучени лица
 • 20
 • Брой на населението, обхванато от информационните събития
 • 19 120
 • Брой населени места, обхванати от дейностите
 • 27
 • Изготвена стратегия за ВОМР
 • 1