Покани и обяви

Покана за годишно Общо събрание на 29.12.2020 в 16.00

Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.44 ал.5 от Устава на Сдружението, свиква годишно Общо събрание на 29.12.2020 г. /вторник/ от 16.00 часа в Зала Общински съвет - Дългопол, при следния дневен ред:

Вземане на решение за кандидатстване на МИГ Дългопол-Смядово с проект по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие““ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.

Промяна в състава на Управителния съвет.

Настоящата обява е поставена в сградата на управлението на Сдружението гр. Дългопол, ул. Георги Димитров 105, сградата на общинска администрация гр. Смядово и в официалния интернет сайт на МИГ Дългопол-Смядово.

Телефон за контакти:

0887002243 - Злати Златев

0886445601 - Ганка Георгиева

0887799676 - Димитрина Маринова

 

Документи